قاطی پاتی

کسی پیـدا میشـه بگـه چرا مـا در حروف الفبای زبان بینظیرمان

ز ض ظ ذ

س ص ث

ت ط

غ ق

ه ح

داریم؟


خـوب اینـا چـه فرقـی بـا هم دارن؟


خـوب دیـوصـی کـه اینـارو سـاختـی


 اصن فک کردی ما باید املا بنویسیم؟


تو آدمی؟ تو آرامش داری؟ تو تو قبرت نمیلرزی؟


 بدم اون دنیا صـافـت کنن؟


نوشته شده در 29 شهریور 92 ساعت 17:43 توسط Honey girl نظرات | |